Korupcijos prevencija

VšĮ JIEZNO PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Jiezno PSPC programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą įstaigoje.

2. Korupcijos prevencijos VšĮ Jiezno PSPC programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457 (Žin., 2011, Nr.77-3727) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924 ,,Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 129-621), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015-12-10 įsakymo Nr. V-1433 nuostatomis.

3. Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas,
įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos priežiūros darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

Korupcija – bet koks įstaigos darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos įstaigoje, teikiant paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

4. Programos nurodytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, vykdo vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, o įgyvendina, programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę ligoninės bei jos darbuotojų veiklą.

6. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos įstaigos veiklai užtikrinti, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

7. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

7.1 vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką įstaigoje,

7.2 nustatyti veiklos sritis įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

7.3 įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

7.4 teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;

7.5 skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

7.6 programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

7.7 skatinti skaidrų ir atvirą paslaugų teikimą, ugdyti antikorupcinę kultūrą.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

8. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

9. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę.

10. Užtikrinti kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir   medicinos   pagalbos   priemonių   skyrimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

11. Internetiniame tinklalapyje viešinti viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu.

12. Sudaryti galimybę gyventojams ir įstaigos darbuotojams anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus, sukurti pranešimų nagrinėjimo sistemą.

13. Dalyvauti mokymuose, seminaruose antikorupcine tema, kad įstaigos darbuotojai gautų teorinių ir praktinių žinių, susipažintų su naujausiais kovos su korupcija būdais.

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS EFEKTYVUMO NUSTATYMAS

14. Šia programa siekiama tokių rezultatų:

14.1 sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir padidinti nepakantumą korupcijai;

14.2 pagerinti korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimą.

15. Korupcijos prevencijos efektyvumas (rezultatyvumas) nustatomas vadovaujantis šiais kiekybės ir kokybės rodikliais:

15.1 atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičiumi;

15.2 įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičiumi;

15.3 neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičiumi;

15.4 ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų įvykdymo terminus bei vykdytojus.

16.1 Įstaigos vyriausiasis gydytojas skiria asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

16.2 Įstaigos administracija kasmet išklauso asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą veiklos ataskaitą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja programą.

16.3. Šios programos įgyvendinimo rezultatai – korupcijai atsirasti palankių sąlygų užkirtimas įstaigoje, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant paslaugas pacientams.


 Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

2017 – 2019 m.

Eil. Nr. Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas
1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 2012 m. (paskirtas) Vadovas

 

 

 

 

2. Parengti, patvirtinti ir prireikus patikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017 – 2019 m. priemonių planą 2017 – 2019 m. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
3. Patvirtintų korupcijos prevencijos programų kopijų bei informacijos apie asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, įstaigos steigėjui (Savivaldybės administracijai) 2017 – 2019 m. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
4. Įstaigos internetiniame tinklapyje paskelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017 – 2019 m. priemonių planą bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus. 2017 – 2019 m. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
5. Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti įstaigos vadovybei  savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos Nuolat Vadovas
6. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti   vyriausiąjį gydytoją ir įstaigos steigėjus. Gavus pranešimą Įstaigos darbuotojai. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
7. Analizuoti užfiksuotus korupcijos faktus ir suderinus su vyriausiuoju gydytoju, įstaigos steigėjais, juos viešinti teisės aktų nustatyta tvarka Per 10 darbo dienų nuo informacijos pasitvirtinimo Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, Savivaldybės antikorupcijos komisija
8. Dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę). Ne rečiau kaip 1 kartą per metus Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
9. Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausą dėl įstaigoje teikiamų paslaugų teikimo organizavimo bei prieinamumo. Kartą metuose Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
10. Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimas. Gavus skundą, pareiškimą, pasiūlymą Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, Savivaldybės antikorupcijos komisija
11. Vyriausiajam gydytojui, pavedus atstovauti įstaigai, bendradarbiaujant su STT ir Savivaldybės antikorupcijos komisija korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
12.

 

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo. Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
13. Parengti ir įstaigos administracijai pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2017, 2018, 2019

I ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
14. Centro internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją  apie vykdomus viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų konkursų rezultatus. Nuolat Vyr. finansininkė

Įsakymas dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

VŠį Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo aprašas 

VŠį Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo, laikotarpis nuo 2018-07-01 iki 2019-08-01